2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous slide
Next slide

JAVNE NABAVKE U PRAKSI
RADIONICE I PRIMJERI

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

SMJERNICE ZA PRAVILNU PRIMJENU ZJN I PODZAKONSKIH AKATA

PRAKTIČNI PRISTUP JAVNIM NABAVKAMA: RADIONICE I PRIMJERI

ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE

NOVA RJEŠENJA ZA AKTUELNE IZAZOVE
U IMPLEMENTACIJI ZJN IZ UGLA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE:
PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH INSTITUTA U JAVNIM NABAVKAMA

PROBLEMI PRAVNE ZAŠTITE I
POSTUPANJE URŽ BIH I SUDA BIH

SAVJETOVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA
U PROVOĐENJU  I UČESTVOVANJU U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRAVILNA PRIMJENA ODREDBI ZJN I PODZAKONSKIH AKATA

lokacija

Dubrovnik

22. – 24.05.2024.

UVOD U TEMU

magnifier

UVOD U TEME

Aktivnosti vezane za javne nabavke postaju sve važnije kako za institucije tako i za privredne subjekte, bez obzira na to da li su to državni organi, javna preduzeća ili ponuđači koji nastoje dobiti javne ugovore. Investiranje u jačanje kadrovskih kapaciteta i profesionalizacija službenika za javne nabavke, kao i ostalih stručnjaka u privrednim subjektima koji se bave pripremom ponuda ili realizacijom ugovora, sve više dobija na važnosti.

Javne nabavke postaju ključne u privrednim aktivnostima svake države, što je posebno vidljivo u današnjoj globalnoj ekonomskoj situaciji, gdje se pažljivije raspoređuju javna sredstva. Postoji mnogo izazova, od promjena u zakonodavstvu, pravilima i procedurama, do svakodnevnih promjena na globalnim tržištima i privrednim tokovima, uzrokovanih ekonomsko-političkim kretanjima u svijetu. Izgradnja efikasnog, regulatornog i operativnog modela nabavke postaje imperativno i vitalno pitanje za svaku državu.

U Bosni i Hercegovini, prošlo je skoro godinu i po dana od početka primjene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koje su donijele cijeli niz novih instituta i mijenjaju postojeće. Iskristalizirala su se rješenja velikog broja prethodnih dilema, međutim ova oblast, dinamična i živa, donosi uvijek nove izazove i kompleksne probleme u praktičnoj primjeni. Stoga to zahtijeva od ugovornih organa prilagođavanje svoje prakse javnih nabavki novom propisu.

Problemi u nabavkama mogu dovesti do prekida u adekvatnom funkcionisanju ciklusa nabavke, dovode u pitanje adekvatnu pripremu tenderske dokumentacije u kratkim vremenskim rokovima, stvaraju ponuđačima pritisak kod pripreme ponuda, dovode do grešaka prilikom ocjena ponuda, povećavaju mogućnost ulaganja žalbi, dovode u pitanje da li će ugovor biti na vrijeme potpisan te čitav niz problema u realizaciji ugovora zbog grešaka iz prethodnih faza postupka.

Sa ciljem adresiranja navedenih pitanja, pripremili smo specijalistički interaktivni seminar sa najaktuelnijim temama. U sklopu seminara će biti prezentirani najnoviji stavovi Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi i Suda Bosne i Hercegovine.

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji sudjeluju u procesima javnih nabavki, uključujući zaposlenike ugovornih organa, predstavnike institucija i vlasti, javnih subjekata i preduzeća, ponuđače, stručnjake koji sudjeluju u pripremi ponuda, članove komisija za javne nabavke, rukovodioce sektora javnih nabavki, službenike koji su uključeni u proces javnih nabavki, internu reviziju ugovornih organa, advokate koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinare, privredne subjekte, kao i sve druge osobe koje imaju odgovornost u procesima javnih nabavki ili su zainteresovane za javne nabavke na bilo koji način.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

  • Dobre prakse u dosadašnjoj primjeni novih instituta propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
  • Primjena međunarodnih pravila u dodjeli ugovora: mogućnosti i ograničenja
  • Upoznavanje sa novinama u postupcima male vrijednosti: konkurentski zahtjev, direktni sporazum, novo pravilo 1 račun – 1 direktni sporazum
  • Stavovi Agencije za javne nabavke (prezentiranje i analiza)
  • Novosti u dijelu pravne zaštite u postupcima javnih nabavki (praksa URŽ i Sud BiH)
  • Smjernice u rješavanju problema sa kojima se učesnici susreću u praksi
  • Približiti sistem javnih nabavki učesnicima:  priprema postupka – planiranje nabavke, smjernice za izradu TD, izbor najpovoljnijeg ponuđača, realizacija ugovora
  • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih nepravilnosti u radu (bolje razumijevanje lanca odgovornosti)
  • Efikasniji i jednostavniji rad na poslovima nabavki (ugovornih organa i ponuđača) koji imaju usvojene dobre prakse nabavki
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ovaj seminar donosi brojne koristi za organizaciju koja se bavi javnim nabavkama. Učesnici će imati priliku steći relevantna znanja i vještine kroz praktične primjere i diskusije sa predavačima i drugim učesnicima seminara. Time će organizacija moći efikasnije organizirati svoje postupke javnih nabavki i smanjiti rizik od grešaka.

Osim toga, seminar pruža mogućnost usvajanja novih znanja i razmjene iskustava sa drugim učesnicima, što može pomoći u rješavanju izazova i prepreka u budućem radu. Takođe, učesnici će biti upoznati sa novim regulatornim zahtjevima i zakonskim izmjenama u oblasti javnih nabavki, što će im pomoći da ostanu ažurni i usklađeni sa zakonskim propisima. U globalu, ovaj seminar će pomoći organizaciji da unaprijedi svoje poslovanje i stekne vrijedne vještine i znanja koja će joj biti od koristi u budućnosti.

sadrzaj

SADRŽAJ

DOBRA PRAKSA U DOSADAŠNJOJ PRIMJENI NOVIH INSTITUTA U JAVNIM NABAVKAMA I NOVI STAVOVI AJN BIH

Praksa primjene novih instituta

Primjena međunarodnih pravila u dodjeli ugovora: mogućnosti i ograničenja

Novi izuzeci od primjene ZJN

Sukob interesa i isključenje ponuđača

Uticaj JN na konkurenciju na tržištu

Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma

Izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma

Rad komisije za javne nabavke

Prezentacija i analiza novih stavova AJN

RADIONICA

NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN I IZMJENE PODZAKONSKIH AKATA

Koje usluge potpadaju pod Aneks II ZJN?

Kako se provodi procedura nabavke usluga iz Aneksa II?

Da li je pogrešno usluge iz Aneksa II vrijednosti do 6.000,00 KM ugovarati direktnim sporazumom?

Praktični primjer poziva za nabavku usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga, poštanskih usluga, seminarskih usluga

Smjernice za ponuđače koji učestvuju u postupcima nabavki usluga iz Aneksa II

Šta u praksi donose izmjene u ostalim podzakonskim aktima?

NOVI PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAJEDNIČKE NABAVKE, CENTRALIZOVANE NABAVKE, USPOSTAVLJANJE CENTRALNOG NABAVNOG ORGANA

Šta je zajednička nabavka,
a šta centralizovana nabavka?

Šta donosi Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa?

Obaveze ugovornih organa koji učestvuju u zajedničkoj nabavci/centralizovanoj nabavci

Na šta ponuđači da obrate pažnju ako se prijavljuju na tender za zajedničku nabavku / centralizovanu nabavku?

Potpisivanje i realizacija ugovora/okvirnog sporazuma u zajedničkoj/centralizovanoj nabavci

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SA RADIONICOM

Priprema i pisanje žalbe

Postupanje ugovornog organa po žalbi

Rokovi u žalbenim postupcima

Aktivna legitimacija žalioca

Praksa URŽ i Sud BiH: stavovi iz najnovijih rješenja i presuda važni za praktičnu primjenu ZJN iz ugla ugovornih organa i ponuđača

Postupanje ugovornog organa po rješenju URŽ i rok za postupanje

Zaštita ponuđača u slučaju ćutanja administracije

RADIONICA

PLANIRANJE NABAVKI, SLUŽBENIK ZA NABAVKE, INTERNI PRAVILNIK UGOVORNOG ORGANA, NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI 

Plan javnih nabavki

Angažman i uloga službenika za javne nabavke

Usvajanje i bitnost donošenja internog pravilnika

Prethodna provjera tržišta

Novine u vezi podjela predmeta nabavke na lotove

Priprema za postupak nabavke i smjernice pri izradi tenderske dokumentacije

Pregled i ocjena ponuda

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije

predavac_m

PREDAVAČ

Josip Jakovac

dipl. iur.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama

Regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije

Trener javnih nabavki AJN

predavac_z

PREDAVAČ

Ivana Grgić

mr. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH

Završila master studije “International Master in Public Procurement Management”

predavac_m

PREDAVAČ

Bojan Ždrale

dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke

Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO

Završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“

agenda

RASPORED RADA

p_u

22.05.2024.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

23.05.2024.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

3 Modula = 5 sati

p_u

24.05.2024.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

1 Modul = 90 minuta

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere, a dio rada će biti organiziran u vidu radionice sa predviđenim grupnim radom na rješavanju zadanih praktičnih problema.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz nabavki.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE
GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 10.05.2024.:

1 učesnik

405,00 KM / 207,07 EUR

2 i više učesnika

375,00 KM / 191,73 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 10.05.2024. cijena kotizacije iznosi:

450,00 KM / 230,08 EUR

207,07 EUR = 242,27 EUR

po učesniku

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na edukaciji
– 7 Modula / 11h i 30 minuta

Dokumentacija i nastavni materijali
– u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija
– priručnik, prilozi, primjeri i obrasci

Materijal za pisanje

Kontakt podaci
– poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju
– certifikat

Piće osvježenja i kafe pauze
– za vrijeme edukacije

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

faks

faksa

+387 33 621 273

prijava

Možete se prijaviti i ONLINE

Na dnu članka edukacije nalazi se

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Dubrovniku po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

GRAND HOTEL PARK

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

132,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

92,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

2,65 €

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Wellness & Spa (bazen,saune, teretana) Wi-Fi, parking i doručak uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirat ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

uzvicnik

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

kvaka

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem

PREDRAČUNA

do 17.05.2024.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

25

Prijave traju do:

15.05.2024.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila [email protected] ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

prijava

ONLINE REGISTRACIJA

Upisati fiksni broj telefona
Upisati broj mobitela kontakt osobe
Upisati e-mail na koji da pošaljemo dokumentaciju