2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

PRAKSA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN / ZELENE JAVNE NABAVKE – STRES MENADŽMENT

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

PRIMJENA DOBRE PRAKSE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ZELENE JAVNE NABAVKE – PRAKTIČNA PRIMJENA KRITERIJUMA

STRES MENADŽMENT – ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

lokacija

Zlatibor

07. – 09.06.2023.

UVOD U TEME

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je počeo sa potpunom primjenom od 10.12.2022. godine. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) nastojalo se osigurati otklanjanje problema uočenih u primjeni zakona, ispravka tehničkih grešaka samog teksta zakona, uvođenje modernih instituta i rješenja iz oblasti javnih nabavki, profesionalizacija poslova javnih nabavki te daljnje usklađivanje zakonodavstva BiH sa standardima savremenog evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki i pravnom stečevinom EU (EU acquis) što predstavlja i jedan od 14 prioriteta za BiH za dobijanje kandidatskog statusa za pristup EU.

Međutim, od stupanja na snagu do danas, ZIDZJN je izazvao veliki broj nedoumica kako kod ugovornih organa tako i kod ponuđača, a što stvara probleme za uvođenje dobre prakse u implementaciji odredbi ZIDZJN. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici, održanoj 23.02.2023. godine usvojio Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2021. godinu. Prema podacima iz Izvještaja, u 2021. godini, Agencija je podnijela 717 zahtjeva za praćenje postupaka javnih nabavki, te je u skladu sa članom 116. Zakona, podnijela 51 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U skladu sa izvještajem u periodu 2019. – 2021. godine Agencija je pokrenula 113 prekršajnih postupaka. Agencija će nastavljati sa ovim aktivnostima vezanim za praćenje postupaka javnih nabavki i podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Za ugovorne organe je neophodno da se upoznaju sa postupkom praćenja javnih nabavki i prekršajnim postupkom pred nadležnim sudom.

Nadalje, Komunikacija (COM (2008) 400) “Javna nabavka za bolju životnu sredinu” je definisala zelenu javnu nabavku kao “postupak u kojem ugovorni organi nastoje nabavljati robu, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa u poređenju sa robom, uslugama i radovima s istom osnovnom funkcijom koji bi inače bili nabavljeni“. Bosna i Hercegovina je potpisnica UN Programa održivog razvoja 2030 (Agenda 2030) i Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i obavezala se za njihovo provođenje. Zelena agenda za Zapadni Balkan je sastavni dio Zelenog plana Evropske unije (“The European Green Deal”) koji ima za cilj da učini Evropu klimatski neutralnom zemljom, ali bez ugrožavanja održivog  privrednog rasta. Takođe, jedan od ključnih pravaca nove Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (2023-27) jeste i uvođenje prakse zelenih javnih nabavki u postupcima ugovornih organa u BiH. Dakle, primjena zelenih javnih nabavki je uz socijalne i elektronske nabavke ključni pravac strateškog razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Savjesni ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili specijalistički seminar na navedene teme kako biste spremno dočekali nove pravce razvoja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima ugovornih organa koji nastoje da od samog početka razviju dobru praksu primjene ZIDZJN, sistemski unaprijede pristup javnim nabavkama i pokažu zeleno opredjeljenje svojih institucija, službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki u skladu sa ZIDZJN i u postupcima sa uključenim zelenim kriterijumima.

sijalica

CILJEVI I SVRHA

 • Usvajanje znanja i pravilno postupanje sa odredbama ZIDZJN
 • Definisanje i upoznavanje sa novim institutima uvedenim ZIDZJN
 • Detaljno upoznavanje sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Upoznavanje sa odredbama Uputstva o načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o novim pravima i obavezama ugovornih organa i ponuđača
 • Upoznavanje sa najznačajnijim mišljenjima Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN
 • Prevencija primjene loše prakse u primjeni ZIDZJN
 • Upoznavanje sa pravilima praćenja postupaka javnih nabavki
 • Upoznavanje sa prekršajnim postupkom
 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU  i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenje postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
 • Prevencija primjene loše prakse u oblasti zelenih javnih nabavki
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

ZIDZJN je počeo sa primjenom u punom kapacitetu od 10.12.2022. godine te je neophodno da ugovorni organi i službenici za javne nabavke blagovremeno uvedu dobru praksu primjene odredbi ZIDZJN, uz odgovarajuće znanje o istom i pravilno tumačenje novih odredbi i instituta. Primjena loše prakse često dovodi, ne samo do poništenja postupka javne nabavke, nego i do prekršajne odgovornosti kako za ugovorne organe, tako i za odgovorno lice ugovornog organa, te je neophodno upoznavanje sa pravilima postupka praćenja i prekršajnog postupka. Privredni subjekti će se upoznati sa novim pravima i obavezama koje mogu očekivati predviđenim izmjenama i dopunama, te će kroz obuku svojih zaposlenih nastaviti pripremati kvalitetne i prije svega konkurentne ponude, po pravilima i postupcima koje donose odredbe ZIDZJN.

Kada je u pitanju uvod u zelene javne nabavke, kroz ovaj seminar će ugovorni organi kroz obuku svojih zaposlenika steći potrebno znanje i informacije u pogledu značaja zelenih javnih nabavki, uštedama i drugim benefitima koje mogu postići kako za životnu sredinu tako i za samu instituciju, dok će privredni subjekti steći neophodne informacije u pogledu budućih očekivanja od privrede kako bi spremno dočekali masovniju primjenu zelenih javnih nabavki, te ostali konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu.

Službenici za javne nabavke će pored teoretskih steći i praktična znanja u vezi pripreme tenderske dokumentacije i provođenja postupaka nabavki primjenom zelenih kriterijuma uz upoznavanje sa primjerima dobre prakse. Predstavnici privrednih subjekata će dobiti priliku da bolje razumiju osnovne zahtjeve kriterijuma zelenih javnih nabavki kako bi pripremili kvalitetne i prije svega konkurentne ponude.

sadrzaj

SADRŽAJ

ODREDBE, POJEDINAČNA RJEŠENJA I NOVI INSTITUTI ZIDZJN

Nove definicije i pojmovi

Najznačajnija mišljenja Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN

Međudržavne nabavke

Usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama

Službenik za javne nabavke i njegovo učešće u postupku javne nabavke

Planiranje javnih nabavki, provjera tržišta i drugi uslovi za početak postupka javne nabavke

Novi zahtjevi transparentnosti postupka javne nabavke

Rokovi

Isključenje ponuđača iz postupka javnih nabavki

Diskvalifikacija ponuđača po osnovu sukoba interesa i korupcije

Izmjena cijene ugovora

Noviteti u provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i postupka direktnog sporazuma

Provođenje postupka za dodjelu ugovora o uslugama iz Aneksa II ZJN

Praktične radionice

 Izrada klizne skale u ugovoru o javnoj nabavci

Prethodna provjera tržišta

IZMJENE POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE

Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe

Sadržaj žalbe

Rokovi za izjavljivanje žalbe

Postupanje ugovornog organa po žalbi

Apsolutno bitne povrede Zakona

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke

Troškovi žalbenog postupka

PRAĆENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki

Izvori praćenja

Postupak praćenja

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka

Prekršajni postupak pred nadležnim sudom

Primjeri iz prakse

ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

Pojam i definicija zelenih javnih nabavki

Strategija razvoja zelenih javnih nabavki

Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki

UN Agenda 2030

The European Green Deal

Praksa zelenih javnih nabavki u regionu

Alati troškova životnog ciklusa

Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i percepcija zelenih javnih nabavki

Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki

Primjena oznaka i certifikata

Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

Studija slučaja

Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME 

Istraživanje i ispitivanje tržišta

Izbor postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka

Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke

Obavještenje o nabavci

Pregled i ocjena ponuda

Dodjela ugovora

Praćenje realizacije ugovora

Praktična radionica

Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljive IT opreme

 
predavac_m

PREDAVAČ

Dražen Vidaković

Advokat
Ovlašteni predavač javnih nabavki
UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Advokat, dugogodišnje radno iskustvo u Agenciji za javne nabavke gdje je bio zaposlen na poziciji šefa Grupe za normativno-pravne poslove, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u projektu “Zelene javne nabavke – pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH” Projekta. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

sadrzaj

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Pravovremenim prepoznavanjem nezdravih emocija i njihovom adekvatnom kontrolom i kanalisanjem, zaposlenik uspijeva jasnije da sagleda sopstveni nivo emocionalne inteligencije i da razvije strategije za efikasno upravljanje emocijama u radu pomoću kojih postiže veće zadovoljstvo poslom. Zahvaljujući usvojenom znanju zaposlenici postaju svjesniji sebe i otkrivaju svoje potencijale za uspješan rad u današnjem vremenu, sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Kroz razvoj emocionalne inteligencije zaposlenika, stvaraju se bolji međuljudski odnosi, unapređuje organizacijska kultura i produktivnost rada. Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje službenika za javne nabavke predstavlja unapređenje radne efikasnosti kroz primjenu savremenih tehnika zaštite mentalnog zdravlja i efikasnog upravljanja stresom.

STRES MENADŽMENT

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

predavac_m

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

agenda

RASPORED RADA

p_u

07.06.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

08.06.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

09.06.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan sa fokusom na rješavanju nedoumica oko tumačenja pojedinačnih odredbi, instituta i rješenja predviđenih ZIDZJN, upoznavanjem učesnika sa načinom provođenja postupaka sa uključenim zelenim kriterijumima i benefitima koje takve nabavke donose za ugovorne organe, ponuđače i životnu sredinu i to kroz praktične primjere, primjere dobre prakse, vježbe, razmjene iskustava i slično.

Seminar se sastoji od dvije komponente:

1. Teorijski dio - podrazumijeva prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima sa iznošenjem problematike učesnika, diskusije i prijedloga konkretnih rješenja za konkretne situacije

2. Praktični dio - podrazumijeva grupne vježbe i radionice, te studija slučaja uz aktivno učešće svih učesnika

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.05.2023.:

1 učesnik

365,00 KM / 186,62 EUR

2 i više učesnika

345,00 KM / 176,39 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 26.05.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

405,00 KM / 207,07 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, obrasci i vježbe

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE , na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

HOTEL OLIMP

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

57,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

47,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,20 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

info_p

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

uzvicnik

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 02.06.2023.

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

02.06.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA