2.1. K Logo_v
Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija!
Podijelite Vaša iskustva sa drugima!
U pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi pronađimo rješenja koja će svim učesnicima omogućiti efikasniji rad ubudućnosti.
Previous
Next

NOVINE UPRAVNOG POSTUPKA / UPRAVNI SPOR I SUDSKA ZAŠTITA

INTERAKTIVNI SEMINAR

NOVINE I PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA

UPRAVNI SPOR KAO VID SUDSKE ZAŠTITE

POSEBAN OSVRT NA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U DOMENU PRAVNE ZAŠTITE

lokacija

Baška Voda

12. – 14.04.2023.

UVOD U TEMU

info_p

SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svim onima koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu primjene pravila upravnog postupka, sudske zaštite kroz upravni spor, kao i uticaja upravnog postupka na posebne postupke koji se vode po posebnim zakonima.

Seminar je namijenjen i svim onima koji se posredno ili neposredno bave materijom upravnog prava, te pravnim licima i institucijama koje posluju sa zemljama regije i EU, sa ciljem upoznavanja važećih pravila upravnog postupka u navedenim zemljama, kao i predloženim novinama u pogledu elektronske komunikacije i svim osobama koje žele proširiti znanje iz navedene oblasti. Takođe je namijenjen i svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima), da im približi nova zakonska rješenja u pogledu pravne zaštite.

 

sijalica

CILJEVI I SVRHA

Shvatanje prirode i značaja upravnog postupka i upravnog spora

Usvajanje znanja o pravilima i načelima upravnog postupka, procesom donošenja rješenja i zaključaka, redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Definisanje i upoznavanje sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, upoznavanje sa pravilima upravnog postupka u zemljama regije, kao i u europskom pravu

Posebna pažnja će se obratiti na digitalnu transformaciju poslovanja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

Upoznavanje sa pravilima upravnog spora, učinkom ishoda upravnog spora na provedeni upravni postupak kroz  praktične primjere najčešćih problema i nepravilnosti pri provođenju postupaka

Detaljno upoznavanje sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u dijelu pravne zaštite i uticaju izmjena na dosadašnji rad ugovornih organa i ponuđača

Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

S-W-248 (2)
progres

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Sticanje znanja o upravnom postupku i sporu, kao i primjena istog na radnim zadacima. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja, te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara. Razmjenom iskustava učesnici će pokušati pronaći određena rješenja. Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu.

Shodno navedenom pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa koje imaju učinak kako na prava stranke tako i na sam upravni postupak.

Takođe, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stekli su se uslovi za njegovu primjenu u praksi tri mjeseca nakon stupanja na snagu, dok su odredbe o promjenjivosti ugovora i okvirnih sporazuma počele sa primjenom od 10.09.2022. godine. U ovoj fazi neophodno je adekvatno približiti, svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima) nova zakonska rješenja u pogledu pravne zaštite.

sadrzaj

SADRŽAJ

UPRAVNI POSTUPAK

Vrste, načela, nadležnosti, sukobi nadležnosti, stranke, komuniciranje organa i stranaka i rokovi u upravnom postupku

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Dokazivanje u upravnom postupku

Vrste zaključaka

Redovni pravni lijekovi

Žalba

Postupak po žalbi

Drugostepeni postupak

Vanredni pravni lijekovi

 

NOVINE U UPRAVNOM POSTUPKU

Izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku

Učinak izmjena i dopuna u praksi-uslovi za digitalnu transformaciju postupka

Upravni postupci u zemljama regije

Pravila upravnog postupka u europskom pravu

 

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

Nadležnosti, razlozi za pokretanje upravnog spora

Postupak

Tužba i sudske odluke

Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima

Pravni lijekovi

Obaveznost sudske presude

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Izmjene u dijelu pravne zaštite

Rokovi za izjavljivanje žalbe

Postupak ugovornog organa po žalbi

Naknade za pokretanje žalbenog postupka

Troškovi postupka

Odlučivanje URŽ-a

Donošenje odluke suda

Izazovi u praktičnoj primjeni ZIDZJN i sudska zaštita

S-W-248 (10)
predavac_z

PREDAVAČ

Milica Pranjić

dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH. Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava  kroz upravne sporove, te kroz izradu stručnih publikacija, kao i postupcima javnih nabavki po pokrenutim upravnim sporovima iz navedene oblasti i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

agenda

RASPORED RADA

p_u

12.04.2023.

SRIJEDA

datum-vrijeme

10:00 - 16:00

p_u

13.04.2023.

ČETVRTAK

datum-vrijeme

09:30 - 16:00

p_u

14.04.2023.

PETAK

datum-vrijeme

09:00 - 11:00

klijenti

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.

Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.

Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću učesnici, te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

klijent

PRILAGOĐAVAMO SE GRUPI I POJEDINCU!

tag_icon

KOTIZACIJA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 31.03.2023.:

1 učesnik

365,00 KM / 186,62 EUR

186,62 EUR

2 i više učesnika

345,00 KM / 176,39 EUR

po učesniku

Za prijave poslije 31.03.2023. cijena kotizacije po učesniku iznosi:

405,00 KM / 207,07 EUR

po učesniku

207,07 EUR = 242,27 EUR

Oslobođeno plaćanja PDV-a !

kvaka

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Učešće na seminaru – 7 Modula od 1h i 30 min

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi

Prezentacija – priručnik, prilozi, obrasci i primjeri

Materijal za pisanje

Kontakt podaci – poslovno umrežavanje učesnika

Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)

Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme seminara

clan

NAČIN PRIJAVE

PREUZMITE

PDF PROSPEKT

Na zadnjoj strani prospekta nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen i ovjeren prijavni obrazac možete poslati putem:

email

email adrese

info@kventum.ba

faks

faksa

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i ONLINE, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

GRAND HOTEL SLAVIA

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu

74,00 €

1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu

59,00 €

Boravišna taksa i osiguranje po osobi/danu

1,33 €

parking

Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju.
Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela.

1 vozilo za 24 h – 17,00 €

Spa centar, hotelski bazen, fitnes centar, WI-FI i parking (kod hotela Horizont) uključeni u cijenu.

sijalica

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online registraciju, kontaktirati ćemo vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim ćemo izvršit rezervaciju smještaja za vas u hotelu i poslati vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.

info_p

NAPOMENE

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.

Ukoliko želite platiti vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

uzvicnik

PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu:

Plaćanje kotizacije i smještaja putem PREDRAČUNA do 07.04.2023.

Po fakturi nakon izvršene usluge

Vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a

sat

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

info_p

Broj učesnika ograničen!

Prijave traju do:

05.04.2023.

Podijeli članak

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukaciju i predračune. Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

ONLINE REGISTRACIJA