PROCESI UVOĐENJA FUK-a / REGISTAR RIZIKA & ZAVRŠNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
January 10, 2021
PRIMJENA EU STANDARDA I NORMI U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
January 10, 2021
Show all

JAVNE NABAVKE U DOBA KRIZE

Upoznajte vrhunsku organizaciju edukacija

 

Podijelite Vaša iskustva sa drugima
 
U pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim učesnicima u procesu javnih nabavki omogućiti efikasniji rad u budućnosti

 

 

Interaktivni seminar sa praktičnim primjerima

JAVNE NABAVKE U DOBA KRIZE

NOVOSTI I AKTUELNOSTI

PRIMJENA U PRAKSI

PRAKTIČNI PRIMJERI

Vlašić
10. – 12.02.2021.

HOTEL BLANCA Resort & Spa

 


 
 
 
 
 

– OBLASTI / TEME –

Priprema za javnu nabavku
Priprema tenderske dokumentacije
Otvoreni postupak
Priprema ponude
Pregled i ocjena ponuda
Preferencijalni tretman domaćeg
E-aukcija
Pravna zaštita
Realizacija ugovora

 

UVOD

Nažalost, pandemija je pokazala mnogo slabosti u raznim poljima tako i u oblasti javnih nabavki. Šta smo naučili u prethodnom periodu?

Da li se provode procedure javnih nabavki u vanrednim okolnostima?

  • Saopštenja i stavovi AJN BiH u vrijeme pandemije
  • Izuzeće od primjene odredbi ZJN BiH definisano u članu 10. Zakona
  • Mogućnost primjene pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
  • Druga aktuelna pitanja na koje želite dobiti odgovor kako biste riješili probleme sa kojima se susrećete u radu

 

Imajući u vidu da se javni sektor finansira novcem poreskih obveznika, sistem javnih nabavki je osmišljen kao jedan vrlo složen proces kojim treba obezbjediti da se prikupljena sredstva troše odgovorno, svrsishodno i s pažnjom dobrog domaćina. Da li je to slučaj?

Korisnici javnih sredstava, sve robe, usluge i radove dužni su da nabavljaju kroz sistem javnih nabavki. Ovaj proces čini ciklus operacija koje preduzimaju ugovorni organi kroz nekoliko faza i to:

  • priprema/planiranje javnih nabavki
  • sprovođenje postupka nabavke
  • realizaciju ugovora

 

Naravno, bez javnih nabavki određenih (neophodnih) roba, usluga ili radova, ugovorni organi ne bi mogli normalno funkcionisati, odnosno obavljati djelatnosti za koje su osnovani. U svim državama se izdvaja značajna količina budžetskih sredstava za potrebe javnih nabavki.

Analizom i sagledavanjem efekata javnih nabavki odnosno potrošnje ugovornih organa na jednu državu, procjenjuje se i njihova učinkovitost/svrsishodnost, što je veoma bitno za uspostavljanje dobre prakse, racionalnog i efikasnog trošenja budžetskih sredstava.

Od kvaliteta zakonskih i podzakonskih akata zavisi i postizanje učinkovitog trošenja javnog novca, mada i u slučaju da imamo najbolji zakon to ne znači nužno da će i sve realizovane javne nabavke imati najbolje rezultate. Ovo u velikoj mjeri zavisi od službi koje pripremaju nabavke, sprovode proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača i kontrolišu realizaciju ugovora.  

Korištenje javnih sredstava od strane ugovornih organa, tj. javne nabavke roba, usluga i radova imaju veliki značaj za privredu Bosne i Hercegovine. Takođe, oblast javnih nabavki i u zemljama Evropske unije ima veliki značaj. Ovo područje predstavlja jedan od prioriteta zakonodavne harmonizacije sa EU.

Zakonom o javnim nabavkama u BiH je uspostavljen sistem javnih nabavki, podzakonskim aktima pobliže su obrađeni određeni dijelovi, ali se ipak problemi javljaju u primjeni propisa u praksi. Odgovarajuća/pozitivna praksa u oblasti javnih nabavki doprinosi i stvaranju stabilnijeg tržišta, koje je od velikog značaja za naše privredne subjekte.


 

S tim u vezi, podsjećamo na član 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno na opšte principe Zakona:
Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

 


 

Proces javnih nabavki jedan je od značajnijih procesa u funkcionisanju javnih institucija te dobija sve veću ulogu u društvu. Javne nabavke se tretiraju kao strateška funkcija, bitno područje javnih finansija i imaju zadatak da osiguraju racionalno trošenje javnih sredstava i postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac.

Uvođenjem regulative koja uređuje postupke javnih nabavki, pokušava se kako kod nas tako i u svijetu, raditi na smanjenju korupcije i netransparentnog i neracionalnog trošenja javnih sredstava. Ugovorni organi putem javnih nabavki imaju obavezu da domaćinski upravljaju novcem poreskih obveznika, da postupaju transparentno tokom procedure, osiguravaju pravičnu i aktivnu konkurenciju sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.

 

 


 

 

– SEMINAR NAMIJENJEN –

Seminar je namijenjen predstavnicima ugovornih organa i privrednih subjekata koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Teme predviđene za ovaj seminar su od koristi osobama koje su na direktan ili indirektan način uključene u javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremu TD, realizaciju ugovora, pripremu ponuda, osobama koje odgovaraju na zahtjeve iz TD te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke.

Predložene teme ne ograničavaju učesnike da tokom seminara diskutuju, raspravljaju i postavljaju pitanja o drugim temama, problemima u sistemu javnih nabavki u BiH.

 

 

– CILJEVI I SVRHA –

Seminar ima za cilj da približi određene teme učesnicima, da se pokušaju riješiti određeni problemi sa kojima se učesnici susreću u praksi te da se otklone dileme sa kojima se susreću ugovorni organi i privredni subjekti. Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima, od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, do realizacije ugovora. Približiti učesnicima seminara način postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača.

 


 

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Svi učesnici ovog seminara će imati višestruku korist što uključuje sticanje novih znanja, diskusiju sa svim prisutnim, analizu i pronalažanje optimalnih rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina i efikasnijeg djelovanja u budućem radu.

Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika će u budućnosti moći razmijeniti iskustva te lakše prevazilaziti prepreke u radu.

Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačem iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti.

Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti važno za budući rad. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača.

 

 

– SADRŽAJ –


Značaj javnih nabavki
Dijagram toka
Proces javne nabavke
Značaj internih akata UO o javnim nabavkama
Istraživanje tržišta i planiranje nabavke
Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
Priprema tenderske dokumentacije
Novosti i stavovi AJN BiH
Priprema ponude
Kako odgovoriti na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
Gdje griješimo prilikom prijave na tendere?
Zašto?
Pregled i ocjena ponuda
Evaluacija
E-aukcija
Umanjenje pozicija nakon e-aukcije
Stav AJN BiH
Žalba
Suspenzivno dejstvo žalbe
Realizacija ugovora
 
Postupanje ugovornog organa:
Način korištenja informacionog sistema e-nabavke
Stavovi AJN BiH
Pojašnjenje tenderske dokumentacije
Prijem ponuda
Prijem i kontrola dokumentacije izabranog ponuđača nakon odluke o izboru
Postupanje sa bankarskom garancijom za dobro izvršenje posla
 
Izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
Preferencijalni tretman domaćeg
Posebna tema
Praćenje postupaka javnih nabavki
 

 

PREDAVAČ –

 
Bojan Ždrale
dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.


 

 

– MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE –

 

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

  • EFIKASNE METODE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA I POVEĆANJE MOTIVACIJE KOD ZAPOSLENIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA

 

PREDAVAČ –Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

– RASPORED RADA –


10.02.2021.

09:30 – 16:00 srijeda


11.02.2021.

09:30 – 16:00 četvrtak


12.02.2021.

09:00 – 11:00 petak


 

– METODOLOGIJA RADA –

Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere. Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom  radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalno rješenje. Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

   Prilagođavamo se grupi i pojedincu!  

 

– KOTIZACIJA –

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:

1 učesnik 350,00 KM
2 učesnika 320,00 KM
po učesniku
3  i više učesnika 297,00 KM
po učesniku

U cijenu nije uključen PDV.

 


 

– U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO –

Učešće na seminaru
Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
Prezentacija – Priručnik, prilozi, testovi i vježbe
Materijal za pisanje
Kontakt podaci – Poslovno umrežavanje učesnika
Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja
Dodatna pomoć nakon edukacije

 

NAČIN PRIJAVE


Na zadnjoj strani prospekta koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka/slike PDF PROSPEKT nalazi se

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem mail-a ili faksa

info@kventum.ba

+387 33 621 273

Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju

ONLINE REGISTRACIJA


 

 

– REZERVACIJA SMJEŠTAJA –

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH HOTEL BLANCA Resort & Spa po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna)
po osobi/danu – 127,00 KM –

1/2 soba (dvokrevetna)
po osobi/danu
– 117,00 KM –

Boravišna taksa i osiguranje
po osobi/danu
– 3,51 KM –

     
Wellness centar (bazen, jacuzzi, saune) sa otvorenom terasom i parking uključeni u cijenu.

 Napomene 


Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.

Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.


 

 – Plaćanje svih naših usluga možete izvršiti na osnovu: 
 Predračuna
 ili 
Po fakturi nakon izvršene usluge

 


Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, kontaktirati ćemo Vas telefonskim putem oko dogovora detalja, zatim izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na edukaciju, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!
Broj učesnika ograničen!
Prijave traju do: 05.02.2021.

 


Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji. 

 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

 

ONLINE REGISTRACIJA i PRIJAVNI OBRAZAC služe isključivo za prijavu na edukaciju i rezervaciju smještaja i nisu informativnog karaktera. Svaka zaprimljena ONLINE REGISTRACIJA ili PRIJAVNI OBRAZAC smatra se zahtjevom za izradu dokumentacije koja sadrži potvrdu prijave na edukukaciju i predračune.  Ukoliko želite samo rezervisati svoje mjesto ili su Vam potrebni samo predračuni zbog traženja odobrenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@kventum.ba ili telefona +38733621268. Hvala na razumijevanju.

+ ONLINE REGISTRACIJA +