fbpx

REALIZOVANE EDUKACIJE U OKTOBRU 2020. godine

JAČANJE TIMSKOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA
September 3, 2020
REALIZOVANE EDUKACIJE U NOVEMBRU 2020. godine
November 20, 2020
Show all

REALIZOVANE EDUKACIJE U OKTOBRU 2020. godine

U oktobru 2020. godine uspješno smo realizovali 6 eksternih edukacija (5 seminara i 1 radionicu) iz različitih poslovnih oblasti.

Na edukacijama su učestvovali učesnici iz javnog i privatnog sektora tri države:

🇧🇦 Bosne i Hercegovine

🇭🇷 Hrvatske

🇷🇸 Srbije

 


U periodu od 07. – 09.10.2020. godine na Zlatiboru u hotelu OLIMP uspješno realizovan interaktivni seminar pod nazivom:

 

KONFLIKT MENADŽMENT

UPRAVLJANJE MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA U ORGANIZACIJAMA
ULOGA RUKOVODIOCA I ZAPOSLENIKA U RJEŠAVANJU KONFLIKTA
PRAKTIČNI PRIMJERI I SIMULACIJA SITUACIJA

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice

 

 • Šta je konflikt i kako djeluje na radno okruženje?
 • Prepoznavanje ranih signala konflikta i uzroka koji dovode do konflikta
 • Tipovi crta ličnosti – kojem tipu pripadate
 • Kako prilagoditi komunikaciju različitim tipovima ličnosti?
 • Vrste konflikta
 • Stilovi i načini rješavanja konflikta
 • Snalaženje i taktično postupanje u situacijama kad ste verbalno napadnuti
 • Argumentovanje, uvjeravanje i verbalni uticaj na sagovornika
 • Medijacija i upravljanje konfliktima

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Goran Ristić

dipl. psiholog

 

Tokom seminara posebna pažnja bila je posvećena praktičnom aspektu upravljanja konfliktima te kako usvojena znanja i vještine uspješno primjeniti u praktičnim poslovnim situacijama. Prioritet nam predstavlja da odmah nakon seminara učesnici budu sposobni i motivisani da sve naučene tehnike i alate primjenjuju na svom radnom mjestu.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 


U periodu od 15. – 16.10.2020. godine u Sarajevu u hotelu HOLLYWOOD uspješno realizovan regionalni dvodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

NABAVKE PUTEM MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropske investicijske banke (EIB)

Svjetske banke (WB)

PLANIRANJE, PROVOĐENJE NABAVKE, UGOVARANJE I KONTROLA REALIZACIJE
PRAVILNA PRIMJENA U PRAKSI I RJEŠAVANJE PROBLEMA
PRAKTIČNE RADIONICE I DISKUSIJE

 


Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, studije slučaja i praktične radionice

 

 • CIKLUS NABAVKE PO DOMAĆEM ZAKONU/DIREKTIVAMA EU I SVJETSKE BANKE – KOMPARATIVNI PRIKAZ
 • POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a, EIB-a i WB-a
 • NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA
 • NABAVKA RADOVA I ROBA
 • TWO-STAGE POSTUPAK
 • TWO-ENVELOPE POSTUPAK
 • PROVOĐENJE E-NABAVKI PO PRAVILIMA EBRD-a – ELEKTRONSKI PORTAL ECEPP

 

Predavači za navedene oblasti bili su


Josip Jakovac
dipl.iur. IMPPM

 


Tarik Duraković

dipl.ing.građ. IMPPM

 


Davor Vučković
dipl.ing.građ. IMPPM

 

 

 

Seminar se sastojao od dvije komponente:

1. Teorijskog dijela

2. Praktičnog dijela

Teorijski dio podrazumijevao je prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupcima nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Praktični dio sastojao se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika. Kroz radionice omogućeno je praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

 

 


U periodu od 21. – 23.10.2020. godine u Tesliću – Banja Vrućica u hotelu KARDIAL uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar:

 

SAVREMENO KANCELARIJSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU FBiH
ELEKTRONSKO POSLOVANJE I ARHIVA
RAČUNOVODSTVO U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU
FINANSIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

 


Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i konstruktivne diskusije

 
KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih i računovodstvenih poslova
 • Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja i računovodstvenih poslova (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke
 • Prijem i postupanje sa dokumentacijom po javnim nabavkama i prijavama na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe i određivanje rokova čuvanja
 • Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja i odgovornosti
 • Elektronska pošta – primjena u praksi uz primjenu propisa
 • Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti
 • Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice / DMS-a

 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 • Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole
 • Interna kontrola i komponente interne kontrole
 • Upravljanje poslovnim knjigama – granica između protokola i finansija i računovodstva
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Blagajničko računovodstvo – Elektronska blagajna
 • Računovodstvene knjige
 • Finansijsko planiranje i izvještavanje

 

 

Predavači za navedene oblasti bili su


Azemina Hujdur-Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive
Boris Sesar

dipl. oec. Certificirani trener za finansije i računovodstvo

 

Glavni cilj predstavljao je  da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i kako osigurati povećanje kvaliteta i produktivnosti u radu.  

Svaki učesnik mogao je iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Realizovane su praktične vježbe i radionice za svakog učesnika, kao i vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija i računovodstvenih evidencija. Seminar je bio visoko interaktivan sa praktičnim iskustvima dobre prakse poslovanja iz oblasti kancelarijskog i finansijskog poslovanja.

 

 


U periodu od 21. – 23.10.2020. godine u Tesliću – Banja Vrućica u hotelu KARDIAL uspješno realizovana trodnevna interaktivna radionica:

 

JAČANJE TIMA I RAZVOJ MODELA TIMSKOG RADA U SAVREMENOM POSLOVANJU

ULOGA I VJEŠTINE EFIKASNOG VODITELJA I ČLANA TIMA
TIMSKI RAD U ULOZI JAČANJA ORGANIZACIJSKE KULTURE

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i praktične vježbe

 

 • TIMSKI RAD I ORGANIZACIJA RADA U TIMU
 • POJAM I KARAKTERISTIKE TIMOVA
 • PRAVLJENJE PRODUKTIVNOG TIMA
 • ODREĐIVANJE MJESTA U TIMU
 • VOĐENJE TIMA
 • ODGOVORNOST ZA RAD U TIMU
 • TIMSKA KOMUNIKACIJA
 • PREDNOSTI I UČINAK TIMSKOG RADA
 • PROBLEMI U TIMU KAO UVOD U KONFLIKT
 • KONFLIKT KAO DIO TIMSKOG RADA

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Goran Ristić

dipl. psiholog

 

Radionica je bila visoko interaktivna, uz razvijanje saradničkog odnosa između predavača i učesnika. Ciljevi radionice bili su usmjereni na proces iznošenja problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije, kao i razmjenu iskustava.

Kroz praktične individualne i timske vježbe pomogli smo učesnicima da razviju svoje kapacitete i uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva i pune radne efikasnosti i učinkovitosti na radnom mjestu. Motivaciju učesnika postizali smo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

 

 


U periodu od 21. – 23.10.2020. godine u Beogradu u hotelu PALACE uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

RAZVOJ PROFESIONALNE ULOGE I POSLOVNE SVIJESTI KROZ USVAJANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA
21. STOLJEĆA

 


Oblasti/teme koje su realizovane kroz interaktivno predavanje, vježbe i radionice

 

PROFESIONALNA ULOGA I POSLOVNA SVIJEST
 • Percepcija trenutnog radnog okruženja kroz poslovnu psihologiju
 • Prednosti današnjeg kompetitivnog i dinamičnog poslovnog okruženja
 • Uticaj promjena u poslovnom okruženju na razvoj ličnosti pojedinca
 • Unapređenje kvaliteta u realizaciji radnih zadataka

 

KLJUČNE KOMPETENCIJE 21. STOLJEĆA
 • Alati i tehnike brzog usvajanja i unapređenja ključnih kompetencija
 • Interpersonalna komunikacija
 • Upravljanje vremenom
 • Timski rad – saradnja
 • Kritičko razmišljanje
 • Kreativno razmišljanje
 • Rješavanje konflikta
 • Organizacijske sposobnosti
 • Emocionalna inteligencija
 • Sposobnost usmjeravanja na klijenta
 • Kognitivna fleksibilnost

 

SPOSOBNOST PRILAGOĐAVANJA – AQ
 • Uvod u “Kvocijent prilagođavanja (AQ – adaptability quotient)”
 • Šta je i kako nam pomaže u poslu?
 • Alati i tehnike unapređenja AQ
 • AQ + Kognitivna fleksibilnost – prilagođavanje zahtjevima okoline

 

SAMOSVIJEST
 • Radno okruženje i koraci prema samosvijesti
 • Uticaj na sebe – Linija osjetljivosti i lična kontrola
 • Opažanja i percepcija poslovnog okruženja
 • Šta da radimo sa emocijama u poslu?
 • Emocionalna inteligencija (EQ) u poslu

 

 

Predavač za navedene oblasti bio je


Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

 

 

Seminar je imao za cilj unapređenje poslovanja organizacije kroz razvoj profesionalne uloge i poslovne svijesti pojedinca, kao i bolju realizaciju svakodnevnih zadataka uz pomoć ključnih kompetencija.  

Fokus seminara bio je na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje smo kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućili da usvoje osnovna i napredna znanja iz oblasti poslovne psihologije i istraže načine kako da ih primjene u radnom i privatnom okruženju. Posebna pažnja bila je posvećena na izgradnji samosvijesti, sposobnosti prilagođavanja u radnom okruženju i razvoju ličnih potencijala.

 

 


U periodu od 28. – 30.10.2020. godine na Vlašiću u hotelu HOTEL BLANCA Resort & Spa uspješno realizovan trodnevni interaktivni seminar pod nazivom:

 

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO KONKURENCIJE

DISCIPLINSKI POSTUPAK

 


Oblasti koje su realizovane kroz interaktivno predavanje i konstruktivne diskusije

 
UPRAVNI POSTUPAK
 • Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi
 • Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja
 • Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

 

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA
 • Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca
 • Obaveznost presuda

 

DISCIPLINSKI POSTUPAK
 • Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere
 • Opšta pravila disciplinskog postupka
 • Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave
 • Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka
 • Imenovanje članova disciplinske komisije
 • Javna rasprava
 • Izuzeća člana disciplinske komisije i vrste odluka disciplinske komisije

 

PRISTUP INFORMACIJAMA
 • Sloboda pristupa informacijama i njen značaj
 • Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama
 • Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost
 • Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • Upravni spor

 

PRAVO KONKURENCIJE
 • Legislativa
 • Tijelo za provođenje zaštite tržišne konkurencije
 • Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije
 • Pokretanje i provođenje postupka
 • Odluke i sudska zaštita
 • Upravni spor

 

 

Predavač za navedene oblasti bila je


Milica Pranjić

dipl. iur. Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

 

 

U petak 30.10.2020. realizovan je i modul iz oblasti poslovne psihologije sa temom:

 


RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I EFIKASNO UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

 

 

Predavač za navedenu temu bio je


Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

 

 

Akcenat seminara bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa temama koje su se obrađivale i to nakon obrade teme Zakona o upravnom postupku kao postupka koji je u uskoj vezi sa postupanjem u postupcima po Lex specialisima.

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 


 

 


Sve nabrojane edukacije su realizovane prema planiranom programu rada, a ono što uvijek ističemo i što predstavlja odliku naših seminara bili su zajednički interaktivni rad između učesnika i predavača, razmjena iskustava iz svakodnevnog radnog okruženja, pozitivna prijateljska atmosfera i ugodno druženje.

 

 


Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima na uspješno realizovanim seminarima i radionici i radujemo se novom zajedničkom učenju, druženju i razmjeni iskustava u budućnosti.

 

 

 Vaš KVENTUM Tim

 

 

Biti dobar u poslu jeste umjetnost koja najviše inspiriše druge.