fbpx

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI KANCELARIJSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE & UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI U PRAKSI
December 6, 2019
USPJEŠNO REALIZOVANA INTERNA OBUKA ZA AGENCIJU ZA POLICIJSKU PODRŠKU BiH
December 19, 2019

USPJEŠNO REALIZOVANI SEMINARI KANCELARIJSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE & UPRAVLJANJE STRESOM NA RADNOM MJESTU

Na Zlatiboru (HOTEL OLIMP) u periodu 11. – 13.12.2019 godine uspješno realizovani trodnevni seminari iz oblasti:

 

1. Kancelarijskog i finansijskog poslovanja

&

2. Upravljanje stresom na radnom mjestu

 

 

 

VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU

 

Ciljevi koji su realizovani kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

Usvajanje znanja o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u fizičkom i elektronskom obliku

Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja

Upoznavanje sa evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju

Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama

Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva

Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko- računovodstvene dokumentacije

Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva

Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama

Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama

Minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na poslovanje organizacije

Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima upravnog postupka

Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja

Upoznavanje sa vrstama tajni i evidencijama klasifikovanih dokumenata

Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila

Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice

DMS u praksi – iskustva i primjeri

Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije

 

Glavni cilj bio je  da se učesnicima omogući jasnija slika prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija, te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje kvalitete i produktivnosti u radu.

 

 

Predavači na seminaru bili su:

 

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom. 

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

 

 

 

 


 

 

 

AKTIVNO UPRAVLJANJE STRESOM SA CILJEM UNAPREĐENJA SAMOEFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI NA RADNOM MJESTU

 

Ciljevi koji su realizovani kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

Povećanje samosvijesti

Razvijanje lične odgovornosti

Usvajanje novih znanja i vještina

Ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva

Postizanje održive promjene ponašanja

Osjećanje životnog zadovoljstva

Povećanje samoefikasnosti

Razvijanje osjećanja smisla i svrhe

Postizanje “bolje verzije sebe”

 

Kroz praktične individualne i timske vježbe pomogli smo učesnicima da razviju svoje kapacitete i uklone psihološke blokade koje stoje na putu ostvarenja poslovnih ciljeva i pune radne efikasnosti i učinkovitosti na radnom mjestu.

 

 

 Predavač na seminaru bio je Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

 

 

 


 

 

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminarima, kao i predavačima na profesionalno realizovanim seminarima.

 

 VAŠ KVENTUM TIM