fbpx

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZGRADNJA I JAČANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA
September 24, 2019
USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA
October 6, 2019

USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR IZ OBLASTI KANCELARIJSKOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA

U Ohridu (HOTEL GRANIT) u periodu 18. – 20.09.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

 

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

&

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 VEZE I RAZGRANIČENJA

 

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove.

 

 

Kroz interaktivno predavanje, vježbe, radionice, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

 • Usvajanje znanja o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u fizičkom i elektronskom obliku
 • Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Upoznavanje sa evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju
 • Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama
 • Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva
 • Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko- računovodstvene dokumentacije
 • Određivanje uzročno – posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva
 • Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama
 • Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama
 • Minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na poslovanje organizacije
 • Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima upravnog postupka
 • Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke
 • Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje sa vrstama tajni i evidencijama klasifikovanih dokumenata
 • Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila (ovlaštenja za čuvanje i upotrebu)
 • Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)
 • DMS u praksi – iskustva i primjeri
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

Predavači na seminaru bili su:

I. Za kancelarijsko i arhivsko poslovanje: Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

II. Za finansije i računovodstvo: Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. 

 

Glavni cilj je bio da učesnicima omogućimo jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima za kancelarijsko poslovanje i odjelima računovodstva i finansija, te osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje kvalitete i produktivnosti u radu.

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM