fbpx

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI

NAPREDNO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM EFIKASAN, BLAGOVREMEN I ZAŠTIĆEN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA
July 19, 2019
VEZE I RAZGRANIČENJA U KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU
July 19, 2019
Show all

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

RADIONICE, VJEŽBE I PRAKTIČNI PRIMJERI

DISKUSIJE, DEBATE I RAZMJENA ISKUSTAVA

 

Vlašić, 04. – 06.12.2019. godine

 

Read more

 

Read more

 

OBLASTI SEMINARA

 

I. PRIPREMA ZA JAVNU NABAVKU, PLANIRANJE, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, CIKLUS NABAVKE I DIJAGRAM TOKA NABAVKE

II. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, OTVORENI POSTUPAK, KONKURENTSKI ZAHTJEV, KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA: NAJNIŽA CIJENA I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

III. PRIPREMA PONUDE (KAKO ODGOVORITI ZAHTJEVIMA IZ TD)

IV. PRIJEM, PREGLED I OCJENA PONUDA, ODLUKA O IZBORU/PONIŠTENJU

V. E-AUKCIJA (UMANJENJE POZICIJA NAKON E-AUKCIJE, STAV AJN BiH, PRAKTIČAN PRIMJER)

VI. PRAVNA ZAŠTITA, SUSPENZIVNO DEJSTVO ŽALBE, PRIMJERI OBRAZACA I AKATA

VII. REALIZACIJA UGOVORA

 

 

S obzirom da se javni sektor finansira novcem poreskih obveznika, sistem javnih nabavki je osmišljen kao jedan vrlo složen proces kojim treba obezbjediti da se prikupljena sredstva troše odgovorno, svrsishodno i s pažnjom dobrog domaćina. Da li je to slučaj?

Oni koji koriste javna sredstva, sve robe, usluge i radove, dužni su da nabavljaju kroz sistem javnih nabavki. Ovaj proces čini ciklus operacija koje preduzimaju ugovorni organi kroz nekoliko faza i to: priprema/planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupka nabavke i realizaciju ugovora.  


Naravno, bez javnih nabavki određenih (neophodnih) roba, usluga ili radova, ugovorni organi ne bi mogli normalno funkcionisati, odnosno obavljati djelatnosti za koje su osnovani. U svim državama se izdvaja značajna količina budžetskih sredstava za potrebe javnih nabavki. Analizom i sagledavanjem efekata javnih nabavki odnosno potrošnje ugovornih organa na jednu državu, procjenjuje se i njihova učinkovitost/svrsishodnost, što je veoma bitno za uspostavljanje dobre prakse, racionalnog i efikasnog trošenja budžetskih sredstava.

Od kvaliteta zakonskih i podzakonskih akata zavisi i postizanje učinkovitog trošenja javnog novca, mada i u slučaju da imamo najbolji zakon to ne znači nužno da će i sve realizovane javne nabavke imati najbolje rezultate. Ovo u velikoj mjeri zavisi od službi koje pripremaju nabavke, sprovode proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača i kontrolišu realizaciju ugovora.  

Korištenje javnih sredstava od strane ugovornih organa, tj. javne nabavke robe, usluga i radova, imaju veliki značaj za privredu Bosne i Hercegovine. Takođe, oblast javnih nabavki i u zemljama Evropske unije ima veliki značaj. Ovo područje predstavlja jedan od prioriteta zakonodavne harmonizacije sa EU. Zakonom o javnim nabavkama u BiH je uspostavljen sistem javnih nabavki, podzakonskim aktima pobliže su obrađeni određeni dijelovi, ali se ipak problemi javljaju u primjeni propisa u praksi. Odgovarajuća/pozitivna praksa u oblasti javnih nabavki doprinosi i stvaranju stabilnijeg tržišta, koje je od velikog značaja za naše privredne subjekte.

 

[box type=”info”]

S tim u vezi, podsjećamo na član 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno na opšte principe Zakona:

Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

[/box]

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen predstavnicima ugovornih organa i privrednih subjekata koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki. Teme predviđene za ovaj seminar su od koristi osobama koje su na direktan ili indirektan način uključene u javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremu TD, realizaciju ugovora, pripremu ponuda, osobama koje odgovaraju na zahtjeve iz TD, te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke. Predložene teme ne ograničavaju učesnike da tokom seminara diskutuju, raspravljaju i postavljaju pitanja o drugim temama, problemima u sistemu javnih nabavki u BiH.[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

Seminar ima za cilj da približi određene teme učesnicima, da se pokušaju riješiti određeni problemi sa kojima se učesnici susreću u praksi, te da se otklone dileme sa kojima se susreću ugovorni organi i privredni subjekti. Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima, od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, do realizacije ugovora. Približiti učesnicima seminara način postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/ dobavljača. [/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU

Svi učesnici ovog seminara će imati višestruke koristi od sticanja novih znanja, diskusije sa svim prisutnim, te analiza i pronalazak optimalnog rješenja, kadrovsko jačanje, do usvajanja novih vještina, efikasnijeg djelovanja u budućem radu, itd. Nakon seminara, učesnici će primjenom stečenog znanja smanjiti greške u svom radu, a kontaktom između kolega/učesnika će u budućnosti moći razmijeniti iskustva, te lakše prevazilaziti prepreke u radu.[/box]

 

[box]KORIST ZA UČESNIKA

Pronaći rješenja za probleme koji se javljaju iz oblasti javnih nabavki. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva, te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačem iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti. Razmjenom iskustava pronaći optimalna rješenja ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti važno za budući rad. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nove vještine o javnim nabavkama, prošire postojeća znanja, ali i da vide praktična postupanja ostalih učesnika, ugovornih organa i ponuđača.[/box]

 

[box type=”bio”]

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

04.12.2019. Srijeda 09:30 – 16:00

Registracija učesnika

 

Značaj javnih nabavki

Dijagram toka – proces javne nabavke

Značaj internih akata UO o javnim nabavkama

Istraživanje tržišta, planiranje nabavke

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda

Priprema tenderske dokumentacije, novosti, stavovi AJN BiH

Priprema ponude – Kako odgovoriti na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?

Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?

Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?

Pregled i ocjena ponuda (evaluacija)

E-aukcija (umanjenje pozicija nakon e-aukcije – stav AJN BiH)

Žalba – suspenzivno dejstvo žalbe

 

05.12.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

 

Realizacija ugovora

Postupanje ugovornog organa:

 

Način korištenja informacionog sistema e-nabavke

Stavovi AJN BiH

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Prijem ponuda

Prijem i kontrola dokumentacije izabranog ponuđača nakon odluke o izboru

Postupanje sa bankarskom garancijom za dobro izvršenje posla

 

Interaktivan pristup, učesnici predstavljaju svoje probleme, dijalog u cilju pronalaženja rješenja

Posebna tema – praćenje postupaka javnih nabavki

Diskusija

Pitanja – odgovori

Učesnici predlažu teme za naredni seminar

 

PREDAVAČ

 Bojan Ždrale, dipl. oec. Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 

 

06.12.2019. Petak 09:00 – 11:00

 

Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu

Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

 

[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je zamišljen kao visoko interaktivan. Vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere. Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom  radu, te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalno rješenje. Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači, te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 20.11.2019.:

učesnik 330,00 KM

2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 20.11.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM.

U cijenu nije uključen PDV. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela BiH HOTEL BLANCA Resort & Spa,  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  120,00 KM
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  105,00 KM
 • Boravišna taxa po osobi/danu    3,51 KM

[/box]

 

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

[/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 27.11.2019. [/box]

 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.
 

Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!


 

 

[ARForms id=101]