fbpx

III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE – PRIMJENA I PRAKSA DMS SISTEMA
July 19, 2019
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE
July 19, 2019

III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 

Baška Voda, 23. – 25.10.2019. godine

Read more

 

Read more

 

[box type=”info”]

TEME

AKTUELNE I BUDUĆE TEME U SISTEMU JAVNIH NABAVKI BiH

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI

PRAVILNIK, PLANOVI I ELEKTRONSKI POTPIS

ŠTA NAS OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU VEZANO ZA E-PONUDU?

PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I EVALUACIJA PONUDA

E-AUKCIJA

PRAVNA ZAŠTITA U EU

ŠANSE BIH U IZGRADNJI POUZDANOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI

SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA I AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

ŽALBENA PROCEDURA U JAVNIM NABAVKAMA

EFIKASNOST U REALIZACIJI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

PROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA

REALIZACIJA ZAKLJUČENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[/box]

 

[box] UVOD

Agencija za javne nabavke BiH kao ključna i najvažnija institucija regulacije i razvoja sistema javnih nabavki u BiH u budućem periodu, u skladu sa strateškim planom, u svom djelovanju će se fokusirati na četiri glavne aktivnosti:

 1. Transpozicija zakonodavstva EU u pravni sistem BiH, to jest usklađivanje sa legislativnim paketom EU Direktiva iz 2014. godine
 2. Daljnji razvoj elektronskog sistema E-nabavke
 3. Obuka službenika za javne nabavke u sklopu projekta IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“
 4. Praćenje postupaka javnih nabavki (monitoring), podnošenje prekršajnih prijava na temelju člana 116. ZJN, te saradnja sa nadležnim tužilaštvima, sudovima, uredima za reviziju, agencijama i organima za provođenje zakona.

U tom smislu, predstavnici Agencije za javne nabavke BiH na seminaru će obraditi najvažnije aktuelne i buduće teme u sistemu javnih nabavki kojima će biti posvećena posebna pažnja u predstojećem periodu, i to istraživanje tržišta javnih nabavki, novine u elektronskom sistemu E-nabavke, uključujući elektronsko dostavljanje ponuda, praćenje postupaka javnih nabavki, antikoruptivne aktivnosti koje se odnose na podnošenje prekršajnih prijava i krivičnu odgovornost u vezi sa kršenjem ZJN.

Kako pripremiti tendersku dokumentaciju? Gdje ugovorni organi najčešće griješe? Kroz diskusiju i prezentaciju materijala pokušat ćemo otkloniti nedoumice koje imaju ugovorni organi prilikom kreiranja tenderske dokumentacije. Inače, tenderska dokumentacija predstavlja najbitniji dokument u procesu nabavke koji treba da omogući privrednim subjektima jasan i nedvosmislen pregled zahtjeva ugovornog organa, odnosno da se konkretno zna šta to u stvari želi ugovorni organ koji provodi nabavku. Ukoliko tenderska dokumentacija nije jasna, nije sačinjena u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, na ovom seminaru ćemo pojasniti privrednim subjektima koja su im sredstva na raspolaganju kako bi se zaštitili njihovi interesi i kako bi ravnopravno učestvovali u postupku javne nabavke. Ugovorni organ je obavezan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Kao poseban alat u sistemu javnih nabavki kojim se provodi jedan dio postupka nabavke razvijena je E-aukcija. Kroz praktične primjere i prezentaciju naših ovlaštenih predavača pojasnićemo vam na koji način se zakazuje i provodi E-aukcija, odnosno koje su njene prednosti.

[/box]

 

[box type=”bio”]SEMINAR NAMIJENJEN

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

[/box]

 

[box]CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važnošću razumijevanja tržišta javnih nabavki i tehnikama ispitivanja tržišta.
 • Predstavljanje novosti o uvođenju E-ponude.
 • Prikaz karakterističnih slučajeva praćenja postupaka javnih nabavki od strane Agencije.
 • Upoznavanje sa aktivnostima Agencije na podnošenju prekršajnih prijava protiv ugovornih organa i ponuđača i odgovornih osoba zbog kršenja ZJN.
 • Predstavljanje karakterističnih slučajeva prekršaja, kao i upoznavanje sa krivičnom odgovornošću za kršenje ZJN.
 • Objasniti probleme učesnicima, da se pokušaju riješiti određene situacije sa kojima se susreću u svom radu, te da se otklone dileme sa kojima se susreću akteri u postupcima javnih nabavki. Trudimo se da približimo sistem javnih nabavki svim našim učesnicima i to od samih početaka tj. od faze planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, do realizacije ugovora.
 • Demonstrirat ćemo na koji način treba da postupaju ugovorni organi i ponuđači u određenim situacijama, kako bi se nabavka sprovela na efikasan način.
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu.
 • Povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki.
 • Usvajanje znanja iz oblasti pravne i sudske zaštite u postupcima javnih nabavki, kao i upoznavanje sa mogućnostima sudske zaštite kroz upravni spor, sa osvrtom na aktuelnu sudsku praksu.
 • Omogućiti učesnicima razmjenu iskustava i mišljenja unutar sudske prakse, sa osvrtom na izmjene i dopune zakona koji se odnose na pravnu zaštitu.
 • Učesnici će biti bliže upoznati sa sadržajem tužbe, načinom podnošenja iste, troškovima upravnog spora, kao i vanrednim pravnim lijekovima.
 • Kako da se provode pregovarački postupci u skladu sa ZJN?
 • Kako se pripremiti i voditi realizaciju potpisanog ugovora o javnoj nabavci?
 • Kako na zadovoljavajući način  rješavati probleme u realizaciji ugovora?

[/box]

 

[box]KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ugovorni organi i ponuđači će imati višestruke koristi od seminara. Primjenom stečenog znanja smanjit će se greške u radu, ostvarit će se značajne uštede primjenom tehnika istraživanja tržišta, te će se izbjeći potencijalna kršenja ZJN koja sa sobom povlače prekršajnu i krivičnu odgovornost. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja o javnim nabavkama, te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara, predstavnicima ugovornih organa i ponuđača. Razmjenom iskustava pronaći najbolja rješenja, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje je bitno za budući rad. Upoznati učesnike koji imaju slična iskustva te kroz diskusiju sa njima, kao i sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, unaprijediti i proširiti znanja iz ove oblasti.

Povećavanje efikasnosti u nabavci roba, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta, imajući u vidu svrhu, namjenu i vrijednost javne nabavke, poštujući planirane rokove i sam način realizacije propisan Zakonom o javnim nabavkama. Realizacija predmetne nabavke u planiranom roku i na način propisan Zakonom o javnim nabavkama, sa što manje troškova vezanih za postupak.

Sticanje znanja o sudskoj zaštiti i načinu ostvarivanja iste, upoznavanje sa sudskom praksom i primjena  stečenog znanja u praksi. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja, prošire postojeća znanja i da se upoznaju sa praksom (iskustvima) ostalih učesnika, kao i praksom suda, na način šta upravni spor može razrješiti u postupku javne nabavke.

[/box]

 

[box type=”bio”]RASPORED – PREDAVAČ – SADRŽAJ

 

Registracija učesnika 

09:30 – 10:00

 

23.10.2019. Srijeda

10:00 – 16:00

 

MODUL I

Đenan Salčin, dipl. oec.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH.

 • Istraživanje tržišta javnih nabavki
 • Generalno o tržištima javnih nabavki
 • Struktura tržišta javnih nabavki
 • Razlozi za istraživanje tržišta u ciklusu javnih nabavki: opcija ili imperativ?
 • Istraživanje tržišta iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača
 • Tehnike istraživanja tržišta
 • Dokumentovanje istraživanja tržišta za vlastite potrebe, uvid u stanje konkretnih tržišta, kao i za potrebe revizionih organa
 • E-ponuda
 • Novosti i aktuelnosti (pravilnik, planovi i elektronski potpis)
 • Šta nas očekuje u narednom periodu vezano za E-ponudu?
 • Praćenje postupaka javnih nabavki od strane Agencije
 • Generalno o praćenju postupaka javnih nabavki
 • Najčešći slučajevi nepravilnosti u postupcima javnih nabavki

 

MODUL II

Josip Jakovac, dipl. iur.

Agencija za javne nabavke BiH. IMPPM. Trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN.

 • Prekršajna odgovornost u postupcima javnih nabavki
 • Generalno o prekršajnoj odgovornosti u javnim nabavkama
 • Za koje slučajeve Agencija u okviru antikoruptivih aktivnosti podnosi prekršajne prijave
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva
 • Krivična odgovornost za kršenje ZJN
 • Generalno o krivičnoj odgovornosti u javnim nabavkama
 • Kakva kršenja ZJN povlače krivičnu odgovornost
 • Saradnja sa nadležnim tužilaštvima, sudovima, uredima za reviziju, i agencijama i organima za provođenje zakona

 

MODUL III

Bojan Ždrale, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 • Priprema tenderske dokumentacije, novosti, mišljenja AJN BiH
 • Na koji način privredni subjekti odgovaraju na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta privredni subjekti mogu uraditi da zaštiti svoje interese?
 • Pojašnjenje tenderske dokumentacije
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Priprema odluke o izboru – odluke o poništenju postupka
 • Prijem i kontrola dokumentacije izabranog ponuđača nakon odluke o izboru
 • E-aukcija
 • Kada i kako se zakazuje E-aukcija?
 • Izmjena ili otkazivanje E-aukcije
 • Praćenje toka E-aukcije
 • Završetak E-aukcije
 • Posebna tema – Praćenje postupaka javnih nabavki

 

24.10.2019. Četvrtak 

09:00 – 16:00

 

MODUL IV

Goran Matešić, dipl. iur.

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki HR, sada već u drugom mandatu, od 07.2014. do 07.2019. Predsjedavanje Državnom komisijom u prvom mandatu uključuje i razdoblje osnivanja DKOM-a (od 2004.-2009.). Pravosudni pravnik sa karijerom suca i advokata. Aktivni učesnik pregovora oko pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, član radnih grupa za izradu propisa javnih nabavki, učesnik niza konferencija, konsultant u nizu projekata u području javnih nabavki, autor stručnih članaka, renomirani stručnjak javne nabavke EU i pravne zaštite u području javnih nabavki, dizajner nacionalnog sistema izobrazbe u sistemu javnih nabavki. Predavač na međunarodnim konferencijama i autor teoretskih i stručnih tekstova na temu javne nabavke. Predavač u Evropskoj pravnoj akademiji, Udruzi za edukaciju sudaca EU u Trieru. Nezavisni stručnjak angažiran za Evropsku komisiju u zadnjim projektima tehničke pomoći.

 • Pravna zaštita u EU
 • Šanse BiH u izgradnji pouzdanog sistema trošenja javnih sredstava

Teme obrađuju prikaz pravne zaštite u državama članicama EU, sa sličnostima i razlikama te izvlači kritičke zaključke, interoperabilnost i standarde pravne zaštite na jedinstvenom tržištu, kao i aktuelni trenutak pravne zaštite u BiH, slabosti i prednosti, te šanse za razvoj međunarodne tehničke pomoći i projekta “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“. Primjenjivost najbolje prakse država koje su postigle izvjestan napredak uz razvoj pravnog okvira na osnovama evropskog prava temelj su budućnosti. Tema ima za cilj prepoznavanje teškoća u primjeni propisa javnih nabavki u BiH, sagledavanja stanja u institucionalnom dijelu sistema zajedno sa perspektivama, te uključivanje stručne javnosti u procesu razvoja.

 

MODUL V

Šejla Omanović Mirković, dipl. iur.

Ured za razmatranje žalbi BiH. Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, trener JN TOT projekta Evropske komisije, Međunarodni master iz javnih nabavki “Tor Vergata” Rim.

 • Žalbeni postupak u javnim nabavkama
 • Najčešće greške u postupcima javnih nabavki

 

MODUL VI

Milica Pranjić, dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH,  dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 • Sudska zaštita
 • Tri vida sudske zaštite
 • Pojam i predmet upravnog spora, nadležnost, pokretanje spora i sudske odluke, vanredni upravni lijekovi, zahtjev za odlaganje konačnog upravnog akta, osvrt na izmjene i  dopune zakona

 

MODUL VII

Fuad Kozadra, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.

 

Tarik Rahić, dr. sci.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 • Provođenje pregovaračkog postupka i realizacija zaključenih ugovora o javnoj nabavci
 • Kako ispravno provoditi pregovarački postupak?
 • Priprema za pregovore i istraživanje
 • Rješavanje nepovoljnih situacija tokom pregovora
 • Početak realizacije zaključenog ugovora
 • Organizovanje sastanaka i projektnih timova za realizaciju ugovora
 • Ugovorne kazne i protest bankarskih garancija tokom realizacije ugovora

 

25.10.2019. Petak 

09:00 – 11:00

 

MODUL VIII

OKRUGLI STO

 • Diskusija
 • Pitanja i odgovori
 • Zaključci
 1. JAVNE NABAVKE
 2. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE 
 3. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO 

 

 • Na posljednjem modulu povezat ćemo učesnike i sve predavače sa seminara koji se održavaju paralelno u drugom hotelu sa temama “Kancelarijsko i arhivsko poslovanje“ i “Finansije i računovodstvo“.

 

 • Cilj povezivanja učesnika i predavača sa tri seminara jeste da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije.

[/box]

 

[box]METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio posvećen je praktičnim primjerima i iskustvima.

[/box]

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

[box type=”info”]KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 07.10.2019.:

učesnik  330,00 KM 

2 učesnika  315,00 KM  – tpo učesniku

3 i više učesnika  300,00 KM  –  po učesniku

Za prijave poslije 07.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM.

Oslobođeno plaćanje PDV-a. [/box]

 

[box]U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja[/box]

 

[box]NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA[/box]

 

[box]REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi HOTEL HORIZONT, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  73,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  50,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,35 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. [/box]

 

[box]PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. [/box]

[box type=”info”]

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 16.10.2019. [/box]

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

[ARForms id=101]