fbpx

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI UREDSKOG POSLOVANJA

USPJEŠNO ODRŽANA INTERNA EDUKACIJA IZ OBLASTI TIMSKOG RADA ZA ZAPOSLENIKE NEXE GRUPACIJE BIH
July 18, 2018
USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU
September 15, 2018

USPJEŠNO ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI UREDSKOG POSLOVANJA

Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

UREDSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA

OBAVLJANJE U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

Arhiva – Poslovna tajna – DMS – Elektronski potpis – Pečat – Faksimil

Novi Sad, 05. – 07.09.2018. godine

HOTEL NOVI SAD

 

 

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa uredskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu uredsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Upoznavanje sa EU standardima
 • Razvijanje emocionalne inteligencije i tehnika stres menadžmenta

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Predavači na seminaru bili su:

 1. Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.
 2. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM