vporn tube pretty slut fingering close up.

my ass looks incredible in these skinny jeans joi.bangla girls

USLUGE EDUKACIJE

EKSTERNI SEMINARI

Naši seminar održavaju se 3 do 6 puta mjesečno na različitim lokacijama u BiH i izvan BiH, međutim nudimo Vam i:

 • Organizaciju eksternog seminara za najmanje 7 učesnika prema Vašim potrebama i zahtjevima
 • Temu možete odabrati u zavisnosti od Vaših potreba
 • Možete odrediti datum održavanja i trajanje seminara
 • Možete izabrati državu, grad i hotel
 • Na osnovu odabrane teme, možete odabrati i predavača kojeg želite

INTERNI SEMINARI

Naši interni seminari obuhvataju:

 • Prilagodbu  ciljeva i tema seminara prema Vašim specifičnim potrebama
 • Prilagođavanje potrebama grupe i pojedinca
 • Razvijanje strategija za unapređenje poslovanja i praktično rješavanje problema
 • Prilagodba vremena održavanja i trajanja prema Vašim potrebama
 • Manji troškovi kotizacije po učesniku seminara
 • Ušteda na dodatnim troškovima kao što su troškovi prevoza, smještaja i dnevnica

METODOLOGIJA RADA 

Naši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odraslih. Kombinacija teorije, praktičnih primjera, testova, radionica i vježbi.

Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada:

 • individualni i timski rad
 • simulacija situacija
 • igranje uloga
 • studija slučajeva
 • demonstracija i slično

Interaktivna predavanja sa iznošenjem problematike učesnika, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije.

Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!
Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

Šta organizacije obezbjeđuju edukacijom zaposlenika?

 

 • stvaranje kvalitetnih međuljudskih odnosa između zaposlenika
 • usvajanje, razvijanje i primjena znanja iz različitih stručnih područja
 • povećavanje produktivnosti i  motivacije zaposlenika
 • smanjenje stresa izazvano poslom i radnim obavezama
 • jačanje i razvijanje timskog rada
 • povećavanje radnog učinka i uspješno snalaženje u zahtjevnim situacijama

ORGANIZACIJSKA/POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 • Organizacija poslovanja i pedantnost u radu
 • Uspješno obavljanje radnih zadataka i vođenje poslovanja
 • Emocionalna inteligencija
 • Upravljanje stresom na idividualnom i organizacijskom nivou
 • Menadžerski stres
 • Upravljanje konfliktima na idividualnom i organizacijskom nivou
 • Psihologija komunikacije i važnost percepcije
 • Upravljanje vremenom i zadacima na poslu
 • Upravljanje promjenama
 • Vještine rukovođenja i uticaj na druge
 • Timski rad/Voditelj tima/Član tima
 • Savremene poslovne vještine
 • Napredne vještine administrativnih djelatnika
 • Personalni menadžment
 • Samopouzdanje, donošenje odluka i proaktivnost
 • Sindrom profesionalnog izgaranja (burnout)
 • Savremene metode i tehnike u radu sa strankama/klijentima
 • Radna motivacija /samomotivacija/demotivatori
 • Zaštita od manipulacije i psihologija laganja
 • Subliminalne poruke
 • I još mnoge druge teme

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • Verbalna komunikacija
 • Paraverbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija
 • Poslovna korespodencija
 • Internet poslovna komunikacija
 • Vještine telefonske komunikacije
 • Uspješna komunikacija sa strankama/klijentima
 • Važnost percepcije u komunikaciji
 • Komunikacija sa zahtjevnim strankama/klijentima i kolegama
 • Strateška komunikacija u javnoj upravi
 • Interna i eksterna komunikacija
 • Kultura ophođenja, etika i poslovni bonton
 • Intrapersonalna i interpersonalna komunikacija
 • Vještine uspješnog poslovnog pregovaranja
 • Vještine uspješnog prezentiranja
 • I još mnoge druge teme

TRENING TRENERA

 • Psihologija učenja
 • Uloga i važnost treninga u suvremenom poslovanju
 • Ciklus treninga i ciklus učenja
 • Uloga, odgovornosti i kompetencije uspješnog trenera
 • Faze treninga
 • Dizajniranje treninga
 • Principi učenja odraslih
 • Stilovi učenja
 • Poučavanje prikladno za različite stilove učenja
 • Područja poučavanja: znanja, vještine, stavovi
 • Svrha i ciljevi učenja po područjima
 • Prikladna količina sadržaja za jednu edukaciju
 • Prednosti i mane različitih metoda treninga
 • Karakteristike učinkovite prezentacije
 • Ključne prezentacijske vještine
 • Kako odabrati, koristiti i kreirati igre i aktivnosti za trening
 • Usavršavanje vještina javnog nastupa
 • Principi prevazilaženja situacija izazova
 • Kako prilagoditi trening različitim stilovima učenja.
 • Principi davanja i primanja povratne informacije
 • Tehnike postavljanja pitanja
 • Vještine posmatranja neverbalne komunikacije
 • Praktični savjeti za opuštanje pred početak treninga
 • Praktično izvođenje treninga
 • I još mnoge druge teme

JAVNE NABAVKE

 • Zakon o izmjenama i dopunama ZJN
 • Priprema tehničke specifikacije – kako pripremiti TS
 • Menadžment javne nabavke – kako organizovati službu za nabavku
 • Subjekti javnih nabavki
 • Predmeti javnih nabavki
 • Preduslovi za pokretanje postupka
 • Važnost planiranja javnih nabavki
 • Vrste postupaka javnih nabavki
 • Šta je e-aukcija?
 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
 • Kako i kada zakazati e-aukciju?
 • Kriterij najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Izmjena ili otkazivanje e-aukcije
 • Praćenje toka e-aukcije
 • Trajanje, tok i završetak e-aukcije
 • Slikoviti prikaz e-aukcije u toku -Primjeri
 • Ponuda i njen sadržaj
 • Pokretanje i provođenje postupka nabavke
 • Razmatranje i ocjena ponuda
 • Okončanje postupka – dodjela ugovora / poništenje postupka
 • Mišljenje AJN BiH – Pitanja i odgovori
 • Upravna zaštita u postupku javne nabavke
 • Pojam, zaključivanje i upravljanje ugovorima o javnim nabavkama
 • Primjeri iz prakse javnih nabavki
 • I još mnoge druge teme

SAVREMENO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

 • Osnove kancelarijskog poslovanja (načela, evidencije, arhiviranje)
 • Evidentiranje i postupanje sa aktima upravnog postupka
 • Lista kategorija registraturne građe (pravilno sačinjavanje)
 • DMS (Document management system)
 • Postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do otpreme
 • E-pisarnica: DMS u praksi
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Vrste i način zaštite tajni i evidentiranje
 • Tajne: Državna, službena, poslovna, profesionalna i lična
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Elektronski potpis
 • Primjena EU standarda i normi
 • I još mnoge druge teme

FINANSIJE

 • Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)
 • Zakonski i podzakonski okvir FUK-a
 • Uvođenje FUK-a u praksi
 • Finansijski izvještaji o izvršenju budžeta
 • Zakonski i podzakonski okvir finansijskog izvještavanja
 • Analiza i strategija
 • Kontrolne aktivnosti
 • Interna i eksterna revizija
 • Rizici: Procjena/Registar rizika
 • Upravljanje i procjena isplativosti projekata
 • Obrasci/Mape/Popisi/Poslovni procesi (izrada i popunjavanje)
 • Procesi u finansijama i računovodstvu
 • Blagajničko poslovanje
 • Bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih
 • Prihodi i primici – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija
 • Rashodi i izdaci za robe, usluge i radove
 • Službena putovanja – evidencija i kontrola naloga
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Blagajničko računovodstvo
 • Elektronska blagajna
 • Računovodstvene knjige
 • Planiranje i izrada budžeta
 • Finansijsko izvještavanje
 • I još mnoge druge teme

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

 • Sistem odabira pri zapošljavanju
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih
 • Razvoj i edukacija
 • Vještine uspješnog rukovođenja
 • Napredne vještine uticaja na zaspolenika
 • Organizacijska kultura i ponašanje zaposlenih
 • Sistemi motivacije i nagrađivanja
 • Savrementehnike i alati u radu sa zaposlenima
 • I još mnoge druge teme

PREZENTIRANJE I JAVNI NASTUP

 • TV trening – Uspješan nastup pred kamerama
 • Nastup pred kamerom, utvrđivanje bazičnih postavki
 • Odnosi s javnošću i medijima
 • Vještine uspješnog prezentiranja
 • Mentalne metode prezentacije (razvijanje prezentacijskog stila)
 • Press konferencija
 • Planiranje i realizacija
 • Upravljanje u kriznim situacijama
 • Efektno plasiranje ključnih poruka
 • Eliminacija straha, promjena percepcije, fokus
 • Razbijanje nekorisnih misli i uvjerenja
 • Novinarske zamke
 • Odgovaranje na neprijatna pitanja
 • Snaga neverbalne komunikacije
 • I još mnoge druge teme

RADNO PRAVO

 • Aktuelnosti iz radnog prava (Zakon o radu)
 • Ugovori o radu/Radno vrijeme/Prava i obaveze
 • Inspekcijski nadzor
 • I još mnoge druge teme

KRIZNI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE RIZICIMA

 • Uzroci krize i pristup njenom rješavanju
 • Prepoznavanje rizika
 • Analiza, strategija i planiranje
 • Strategije za uspješno upravljanje promjenama
 • Upravljanje krizom i rizicima
 • I još mnoge druge teme

NABAVKA RADOVA, ROBA I USLUGA U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

 • Sistemi nabavki u svijetu
 • Politike i pravila EBRD-a
 • Nabavka konsultantskih usluga
 • Nabavka roba i radova
 • Upravljanje ugovorima
 • Korupcija i koluzija u nabavkama
 • I još mnoge druge teme

Napomena: Sve nabrojane oblasti i teme mogu se kombinirati prema Vašim zahtjevima i potrebama.

 

TESTIRANJE I PROFESIONALNA SELEKCIJA KANDIDATA ZA POSAO

 

Kada je korisno tražiti usluge profesionalne selekcije kandidata za posao?

 • pri zapošljavanju kandidata na poslovima povećane složenosti i odgovornosti
 • pri zapošljavanju na radnim mjestima na kojima bi neadekvatni zaposlenici svojim pogreškama u radu mogli prouzročiti veće materijalne štete
 • kod relativno velikih troškova uvođenja u posao novih radnika
 • kada prethodno radno mjesto nije jamstvo postojanja specifičnih sposobnosti i vještina potrebnih za uspjeh kandidata na pojedinom radnom mjestu

 

Profesionalno testiranje podrazumijeva profesionalan, sistematičan  i nepristrasan pristup procjene kandidata za radno mjesto koje se sastoji od:

 • definisanja opisa radnog mjesta
 • izrada prilagođenih testova za testiranje kandidata (testovi prema Vašim potrebama)
 • pismeno i usmeno testiranje (praktično testiranje, ukoliko je potrebno)
 • izrada dosjea za svakog kandiadata rangirani prema rezultatima testiranja
 • preporuka i selekcija kandidata za radno mjesto

U zavisnosti od zahtjeva radnog mjesta procjenjujemo sljedeće poslovne kompetencije:

 • komunikacijske vještine
 • menadžerske vještine
 • sklonost timskom radu
 • sposobnosti i potencijali za daljnji razvoj
 • prednosti i nedostatci kandidata u odnosu na radno mjesto
 • potrebna područja razvoja
 • motivacija i izvori motivacije, te ključne vrijednosti kandidata
 • profesionalni ciljevi i interesi
 • nivo produktivnog upravljanja stresom u zahtjevnim situacijama
 • nivo upravljanja konfliktima i sposobnosti rada sa „teškim individuama“


OSTALE USLUGE

USLUGA ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

Organizacija konferencija, kongresa, skupova, savjetovanja, specijalnih aranžmana, kao i organizacija raznih oblika putovanja.

 • Organizacija i realizacija događaja prema Vašim željama i potrebama
 • Marketing i promocija događaja i klijenata
 • Izrada materijala (printana i elektronska verzija)
 • Niže cijene usluga hotela sa kojima sarađujemo

USLUGA IZRADE PREZENTACIJA 

Ukoliko nemate vremena da napravite prezentaciju ili Vam je potrebna pomoć kod pripreme, onda ste na pravom mjestu. Izrađujemo za Vas prezentacije prema svjetskim standardima. Čak i ako ste dobro upoznati sa temom o kojoj ćete govoriti, nepregledna ili površna powerpoint prezentacija može potpuno pokvariti ukupni dojam Vašeg nastupa. Priprema i izrada kvalitetne prezentacije zahtijeva prikupljanje ilustrativnog materijala (slike, animacije, gifovi,…) i pravilno organizovanje sadržaja koji će uz male trikove učiniti prezentaciju zanimljivom i razumljivom za ciljnu grupu kojoj se obraćate.

USLUGA INDIVIDUALNOG SAVJETOVANJA

Osnova i cilj individualnog savjetovanja je usavršavanje poslovnih i životnih sposobnosti. Fokus našeg savjetovanja je primjena naučenog u stvarnim situacijama i postizanja ciljeva i promjena koje Vi želite. Individualno savjetovanje je povjerljiv odnos klijenta i savjetnika, koji uključuje iskusne stručnjake iz raznih savjetodavnih područja, koji koriste savremene, sofisticirane i kvalitativne metode.

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
xxxporno